Het kabinet Rutte III heeft op Prinsjesdag de financiële plannen voor 2020 gepresenteerd. Als huiseigenaar krijg jij hier ook mee te maken. De hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt, de tarieven inkomstenbelasting gaan omlaag, tweeverdieners kunnen meer lenen. Welke maatregelen raken huiseigenaren en wat zijn de financiële gevolgen in 2020?

Woningmarktimpuls van € 2 miljard
Met een fonds van twee miljard euro wil de overheid de woningnood aanpakken. Uit
dat fonds kunnen gemeenten subsidies krijgen voor nieuwbouwprojecten. Ook
kunnen woningcorporaties rekenen op belastingvoordelen als zij gaan bijbouwen.

Aankondiging bouw flex woningen
Minister Ollongren kondigt de bouw van tijdelijke huurhuizen aan. Woningcorporaties
die deze woningen tussen 2020 en 2024 bouwen, hoeven hierover 15 jaar lang geen
belasting (verhuurderheffing) te betalen. Zo worden onder meer jongeren en
studenten geholpen, net als mensen die er onlangs alleen voor zijn komen te staan.
Deze zogenoemde spoedzoekers hebben snel een huis nodig en kunnen daar niet al
te lang op wachten.

Verbetering positie starters
Het kabinet denkt na over mogelijkheden om het starters makkelijker te maken een
huis te kopen. Het gaat voornamelijk over mogelijkheden die starters een betere
positie geven ten opzichte van beleggers die huizen kopen om te verhuren (buy-tolet).

De volgende maatregelen worden onderzocht:

 Afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters en verhoging van de belasting
voor beleggers. Starters hoeven dan minder eigen geld in te leggen bij de koop van
een huis. Beleggers betalen juist meer. Het ministerie van Financiën bekijkt of deze
maatregel effectief en uitvoerbaar is.
 Zelfbewoningsplicht voor kopers van bestaande woningen. Beleggers kunnen deze
huizen dan niet meer kopen voor de verhuur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken
onderzoekt samen met een paar gemeenten of deze maatregel wettelijk mogelijk is.
 Strengere regels voor het verkrijgen van een hypotheek voor huurwoningen. Door de
maximale loan-to-value voor de buy- to-let hypotheken te begrenzen, kunnen
beleggers minder lenen voor de koop van een huurwoning.
 Zwaardere belasting van het vermogen in box 3 voor beleggers in woningen en een
andere wijze van belasting van huurinkomsten.
Het kabinet bekijkt de samenhang van de maatregelen en let erop dat de mix niet te
nadelig uitpakt voor de starter of belegger.

Tweeverdieners kunnen meer lenen
Tweeverdieners kunnen in 2020 meer hypotheek krijgen op basis van hun
gezamenlijke inkomen: om de maximale hypotheek te bepalen mag je het hoogste
inkomen vermeerderen met 80 % van het lagere inkomen. In 2019 is dit 70 %.

Belasting energierekening omlaag
Een gemiddelde huiseigenaar zal in 2020 ongeveer € 70 minder aan belastingen
betalen via de energierekening (uitgaande van: 3.250 kWh en 1.480 m3 gas).

Deze ontwikkeling heeft drie oorzaken:

 In 2020 zal de energiebelasting op gas met 3,99 cent per m3 stijgen en de
energiebelasting op elektriciteit met 0,09 cent per kWh dalen.
 Huishoudens die elektriciteit verbruiken hebben recht op een korting op de
energiebelasting. Het kabinet wil deze tegemoetkoming in 2020 met bijna € 216
verhogen tot € 527,17 (incl btw).
 Het kabinet streeft naar een eerlijker verdeling van de lasten tussen burgers en
bedrijven, zodat meer recht wordt gedaan aan het principe ‘de vervuiler betaalt’.
Daarom wordt per 1 januari 2020 het aandeel dat bedrijven bijdragen aan de opslag
duurzame energie (ODE) verhoogd en het aandeel van huishoudens verlaagd.
Ondanks deze verandering zullen de ODE-tarieven in 2020 voor huishoudens
stijgen. Het ODE-tarief op gas stijgt met 2,51 cent per m3 en de ODE op elektriciteit
met 0,84 cent per kWh.

NHG-kostengrens gaat mogelijk ook gelden bij oversluiten
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wil de kostengrens voor aankoop per 1 januari
2020 ook laten gelden bij oversluiten. Heb je een hypotheek zonder NHG en wil je
oversluiten naar een NHG-hypotheek, dan mag de taxatiewaarde van de woning niet
hoger zijn dan de NHG-kostengrens.
In november wordt duidelijk of het Ministerie van Binnenlandse Zaken dit voorstel
goedkeurt.

Kosten koper meefinancieren bij NHG-hypotheek niet meer mogelijk
In 2019 kun je de kosten koper en de aanvullende kosten bij een NHG-hypotheek tot
6 % meefinancieren als de taxatiewaarde van het huis hoger is dan de koopsom.
Per 1 januari 2020 wil NHG deze mogelijkheid laten vervallen. NHG gaat in het geval
van een hogere taxatiewaarde uit van de koopsom als maximaal leenbedrag, en
andersom. Een hogere taxatiewaarde geeft je dan dus geen extra financieringsruimte
meer. De kosten koper en de aanvullende kosten komen voor eigen rekening.
In november wordt duidelijk of het Ministerie van Binnenlandse Zaken dit voorstel
goedkeurt.

Hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt
Met ingang van 2020 wordt het hoogste tarief waartegen je hypotheekrente kunt
aftrekken versneld afgebouwd met 3 %. Voorheen daalde dit tarief met 0,5 % per jaar
tot 49 % in 2019. In 2020 daalt het tarief naar 46%

Wet Hillen wordt verder afgebouwd
De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in totaal in 30 jaar
afgebouwd. In 2019 is daarmee begonnen en was de aftrekpost geen 100 %, maar
96,67 % van de bijtelling van het eigenwoningforfait. In 2020 daalt dat percentage
naar 93,33 %.

Inkomstenbelasting gaat omlaag
In 2020 dalen de tarieven voor de inkomstenbelasting. Er wordt
een tweeschijventarief ingevoerd. Door deze verandering houd je netto meer over.

Eigenwoningforfait daalt
Het kabinet wil huiseigenaren compenseren voor de versnelde beperking van de
hypotheekrenteaftrek. Daarom gaat het eigenwoningforfait voor woningen met
een woz-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 omlaag met 0,05 %. In 2020
komt het tarief voor het eigenwoningforfait voor deze woningen dan uit op 0,6 %.
Voor huiseigenaren is dat gunstig. Als het eigenwoningforfait daalt, wordt de aftrek
eigen woning hoger; dit kan leiden tot een hogere belastingteruggave. Huiseigenaren
met een woz-waarde boven de € 1.060.000 gaan meer betalen omdat het verhoogde
eigenwoningforfait (de zogenoemde villatax) nu ingaat bij een WOZ-waarde van €
1.060.000 in plaats van € 1.080.000.

Aftrektarief voor aantal aftrekposten omlaag
Met ingang van 2020 gaat het hoogste aftrektarief voor aftrekposten als ziektekosten,
giften en partneralimentatie omlaag.
Met partneralimentatie krijg je o.a. te maken als je bij scheiding de gezamenlijke
woning verlaat en je afspreekt dat je ex-partner in het huis blijft wonen.

WOZ-waarde gaat opnieuw omhoog
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2020 naar verwachting van de
Waarderingskamer met 8 % tot 10 %. De WOZ-waarde die je in 2020 ontvangt geeft
de marktontwikkeling weer tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019.
Een hogere WOZ-waarde kan leiden tot een hoger eigenwoningforfait. Hierdoor daalt
de aftrek eigen woning en daalt ook je belastingteruggave.

Benchmark vervangt macronorm ozb
De stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb) is tot en met 2019 gebonden aan
een landelijk maximum, de zogenoemde macronorm. In 2020 wordt deze norm
vervangen door een benchmark. Hiermee kunnen gemeenten de stijging van de ozb
vergelijken met die van andere gemeenten.
Het is nog de vraag of de benchmark leidt tot lagere gemeentelijke belastingen.
Naast de ozb worden ook de rioolheffing en afvalstoffenheffing in de benchmark
opgenomen.

Spaargeld straks anders belast
In 2020 blijft het huidige box 3-systeem bestaan. Het heffingsvrije vermogen per
persoon stijgt naar € 30.846 (in 2019: € 30.360) en voor fiscale partners naar
€ 61.692 (in 2019: € 60.720). Heb je vermogen dat boven het heffingsvrije vermogen
uitkomt? Dan wordt het belastbaar rendement in 2019 en 2020 als volgt berekend:

2019
Vermogen boven de vrijstelling      Gecombineerd rendement 2019
€ 0 – € 71.650                                         1,935 %
€ 71.651 – € 989.736                              4,451 %
Vanaf € 989.737                                    5,6 %

2020
Vermogen boven de vrijstelling      Gecombineerd rendement 2020
€ 0 – € 72.797                                         1,80 %
€ 72.798 – € 1.005.572                           4,22 %
Vanaf € 1.005.573                                  5,33 %

Het inkomstenbelastingtarief in box 3 blijft in 2020 30 %.

Vanaf 2022 wordt, vanwege de aanhoudend lage spaarrente, spaargeld anders
belast. Zo komt er een drempel ter hoogte van het huidige heffingsvrije vermogen.
Blijft je vermogen daaronder, dan heb je niet te maken met box 3.
Heb je meer vermogen? Dan wordt je volledige vermogen in box 3 meegenomen,
maar kun je nog steeds vrijgesteld zijn. Er gaat namelijk een extra vrijstelling gelden
van € 400 in box 3 (‘het heffingsvrije inkomen’).
Ook kun je schulden in box 3 niet meer tegen de bezittingen ‘wegstrepen’. Slechts
3,3 % van de schuldhoogte komt in mindering op het belastbaar inkomen in box 3.
Dat percentage is afhankelijk van de gemiddelde hypotheekrente.
Is je belastbare inkomen hoger dan de € 400? Dan ben je meer belasting
verschuldigd dan in 2019. Het box 3-inkomstenbelastingtarief stijgt namelijk van 30
naar 33 %.
Voorbeeld: voor iemand met alleen spaargeld (geen beleggingen of schulden) in box
3 en met een rentestand van 0,09 % betekenen deze wijzigingen dat je tot ruim
€ 440.000 bent vrijgesteld van belasting. Voor fiscale partners geldt het dubbele.

Wijze ontvangen post Belastingdienst
Met ingang van 2020 wordt de Wet elektronisch berichtenverkeer aangepast. Dit is
nodig zodat je in de toekomst kunt kiezen of je post van de Belastingdienst alleen
nog digitaal of juist per gewone post wilt ontvangen.

VvE’s met zonnepanelen kunnen btw-vrijstelling krijgen
VvE’s kunnen in 2020, onder voorwaarden, gebruikmaken van de nieuwe kleine
ondernemersregeling (KOR). Dit houdt in dat een VvE voor alle in Nederland
verrichte activiteiten vrijgesteld is van het doen van btw-aangifte en de bijbehorende
administratieve verplichtingen. Hier valt het leveren van stroom aan de
energieleverancier ook onder.
Wanneer de VVE meer dan € 14.404 (inclusief btw) aan de zonnepanelen uitgeeft en
de btw daarover terugvraagt, krijgt zij te maken met de herzieningsregeling. Dit is het
geval wanneer de VVE de btw heeft teruggekregen en in de jaren daarna een beroep
doet op de vrijstelling van de nieuwe KOR.
Heb je als particulier zonnepanelen en al een ontheffing van administratieve
verplichtingen, dan stroom je automatisch door naar de nieuwe regeling.

Salderingsregeling zonnepanelen loopt tot 2023
In 2019 is besloten de salderingsregeling ongewijzigd voort te zetten tot 2023. Dat is
dus twee jaar langer dan eerder was vastgesteld. Vanaf 2023 wordt de
salderingsregeling in acht jaar afgebouwd.

AOW-leeftijd gaat omhoog
Voor 2020 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden. Met
de rekenhulp van de Sociale Verzekeringsbank kun je zien wat jouw AOW-leeftijd
wordt.

Duur partneralimentatie ingeperkt
Per 1 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie ingeperkt tot de helft van
de huwelijkse periode met een maximum van vijf jaar. Zijn er kinderen jonger dan 12
jaar, dan loopt de partneralimentatie door tot het jongste kind 12 jaar wordt.
Het inperken van de partneralimentatie kan gevolgen hebben voor je maximale
hypotheek.

Uitzonderingen
 Voor alimentatieontvangers die binnen 10 jaar AOW gerechtigd zijn en minstens 15
jaar gehuwd waren, loopt de alimentatieplicht door tot de pensioendatum.
 Alimentatieontvangers van 50 jaar en ouder, die tenminste 15 jaar gehuwd waren,
houden de komende 7 jaar recht op maximaal 10 jaar partneralimentatie.